+420 608 810 224

info@svaty-patrik.cz

Všeobecné smluvní a nájemní podmínky

I.

Obecná ustanovení, specifikace předmětu nájmu

  

 1. Tyto smluvní a nájemní podmínky (dále jen „Podmínky nájmu“) upravují práva a povinnosti smluvních stran, Šárka Skřivánková, nar. 22. 1. 1985 bytem Podříčí 168, Frenštát pod Radhoštěm 744 01, (dále jen „Pronajímatel“) a zájemce o krátkodobý pronájem (dále jen „Nájemce“)..

 2. Předmětem pronájmu je pozemek – stavební parcela p.č. 875 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm, jehož součástí je rodinný dům č.p. 608, spolu s veškerým příslušenstvím předmětného pozemku (dále jen „Areál“ nebo „Předmět nájmu“).

 3. Nájemce může v rámci nájmu Areálu využívat níže uvedené prostory:

 • rodinný dům č.p. 608 na adrese Lubina čp. 608, Frenštát pod Radhoštěm, včetně plně vybavené kuchyně a elektrických spotřebičů nacházejících se v přízemí, baru a kuchyňského koutu nacházejícího se v I. NP, společenské místnosti; sociálních zařízení včetně el. spotřebičů zde umístěných; všech pokojů; finské sauny, vyhřívané lyžárny a místnosti pro umístění kol a jiného sportovního vybavení
 • krytou dřevěnou pergolu vybavenou zděným grilem a granitovým dřezem s přívodem užitkové teplé i studené vody a venkovním nábytkem
 • venkovní bazén;
 • vířivou vanu pro 5 osob;
 • zahradu;
 • nekryté parkoviště s kapacitou 6 parkovacích míst;
 • kryté garážového stání.

 

II.

Závazná rezervace, vznik Smlouvy

  

 1. Smlouvu o krátkodobém nájmu Areálu (dále jen „Smlouva“) uzavírá s Pronajímatelem Nájemce, který si Areál zarezervoval dle podmínek uvedených níže v Podmínkách nájmu. Smlouvou se Pronajímatel zavazuje přenechat Areál Nájemci k dočasnému užívání po sjednanou dobu za sjednaných podmínek a Nájemce se zavazuje Pronajímateli zaplatit cenu za nájem (dále jen „Nájemné“).

 2. Předmět krátkodobého nájmu, doba jeho trvání, nájemné, doplňkové služby s pronájmem spojené a další podmínky jsou specifikovány v nezávazné nabídce Pronajímatele (pro účely Smlouvy aktuální v den učinění rezervace) zveřejněné na jeho webových stránkách. Zaškrtnutím pole „Souhlasím s všeobecnými smluvními a nájemními podmínkami“ v rezervačním systému a jeho odesláním Nájemce potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem a s obsahem Zásad zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na téže webové stránce, souhlasí s nimi, a byl tak ve smyslu předpisů upravujících ochranu osobních údajů poučen o svých právech souvisejících se správou a zpracováním jeho osobních údajů a podmínkami nájmu Areálu.

 3. Závazná rezervace nájmu Areálu vzniká k okamžiku, kdy tato byla učiněná prostřednictvím elektronického rezervačního systému na stránkách Pronajímatele www.svaty-patrik.cz/rezervace/ a po podepsání smlouvy odeslané Pronajímatelem byl Nájemcem uhrazen na účet pronajímatele uvedeném ve smlouvě rezervační poplatek. Rezervační poplatek činí 50% z celkového nájemného a Nájemce je povinen jej uhradit Pronajímateli do 5 dnů od doručení smlouvy o krátkodobém pronájmu, jinak rezervace nájmu Areálu zaniká.

 4. Smlouva se považuje za platně uzavřenou v okamžiku, kdy Nájemce pošle elektronickou kopii Smlouvy zpět na e-mailovou adresu Pronajímatele opatřenou svým vlastnoručním nebo elektronickým podpisem. V případě, že Nájemce do 5 dnů od obdržení Smlouvy podepsané ze strany Pronajímatele nepošle Pronajímateli zpět Smlouvu opatřenou svým podpisem, závazná rezervace se ruší a současně vzniká Pronajímateli nárok na úhradu poplatku za zrušenou rezervaci dle ustanovení článku IV těchto Podmínek nájmu.

 

III.

Nájemné, rezervační poplatek, platební podmínky

  

 1. Nájemné představuje paušální částku zahrnující úplatu za užívání Areálu, poplatky za služby (dodávka studené vody a tepla) a služby poskytované společně s nájmem (ložní prádlo, ručníky podle počtu osob, a odvoz odpadu). Platby za poskytované služby se nevyúčtovávají vyjma platby na úhradu spotřeby elektrické energie dle odstavce 3 tohoto článku Podmínek nájmu.

 2. V částce nájemného není zahrnut rekreační poplatek ve výši 20,-Kč osoba/den, který je stanoven obecně závaznou vyhláškou příslušného obecního úřadu.

 3. V částce nájemného není započítána spotřeba elektrické energie, odběr elektrické energie dle předchozí věty bude účtován samostatně nad rámec nájemného ve výši 6,- Kč/kWh.

 4. V částce nájemného není započítán konečný úklid předmětu nájmu, ani alkoholické nápoje a kávové kapsle poskytované Pronajímatelem a nacházející se soustavně v předmětu nájmu.

 5. Nájemce si může s Pronajímatelem dohodnout doplňkové služby k nájmu, kdy tyto budou uvedeny v konkrétní Smlouvě.

 6. Nájemce je povinen zaplatit celé nájemné za nájem Areálu spolu s objednanými doplňkovými službami a spolu s rekreačním poplatkem uvedeném v bodě 2. tohoto článku nejpozději do 10 pracovních dnů před začátkem sjednané doby nájmu, není-li mezi Pronajímatelem a Nájemcem dohodnuto jinak.

 7. V případě, že mezi závaznou rezervací nájmu Areálu a začátkem sjednané doby nájmu je doba kratší než 10 pracovních dní, nepoužijí se ustanovení o závazné rezervaci dle článku II Podmínek nájmu a Nájemce je povinen zaplatit celé nájemné za nájem Areálu spolu s objednanými doplňkovými službami do 24 hodin od učinění rezervace prostřednictvím elektronického rezervačního systému na stránkách Pronajímatele, jinak je rezervace neplatná.

 8. Tyto platební podmínky platí, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

 9. Nájemné a doplňkové služby se hradí bezhotovostním převodem na účet Pronajímatele uvedený ve smlouvě Pronajímatele.

 10. Důsledky nedodržení lhůty úhrady nájemného je upraven v článku IV Podmínek nájmu.

 

 

 

IV.

Skončení nájmu, poplatek za zrušení rezervace

 

  1. Nájem Areálu založený Smlouvou dle článku II Podmínek nájmu zanikne uplynutím doby nájmu uvedené ve Smlouvě, písemnou dohodou mezi Pronajímatelem a Nájemcem a nebo okamžitou výpovědí ze strany Pronajímatele.

  2. Vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby je oprávněn Nájemce bez uvedení důvodu v době před vznikem nájmu.

  3. Pronajímatel je oprávněn tuto smlouvu okamžitě vypovědět, tedy vypovědět bez výpovědní doby, v případě:

   • hrubého či zvlášť závažného porušení povinností Nájemce vyplývajících mu ze zákona či ze Smlouvy nebo z Podmínek nájmu;
   • bude-li předmět nájmu užíván osobami nad počet sjednaný ve Smlouvě;
   • bude-li nájemce Areál užívat v rozporu s povinnostmi stanovenými v článku IV Podmínek nájmu.

  4. V případě okamžitého vypovězení nájmu ze strany Pronajímatele je Nájemce povinen předmět nájmu bezodkladně vyklidit a uklidit, pokud tak neučiní, je Pronajímatel oprávněn provést jeho vyklizení a uklizení sám na náklady Nájemce. V takovém případě Pronajímatel není povinen Nájemci již uhrazené Nájemné vracet.

  5. Pronajímatel má vůči Nájemci nárok na poplatek za zrušení závazné rezervace Nájmu Areálu, dojde-li ke zrušení závazné rezervace z důvodů na straně Nájemce (např. proto, že Nájemce neuhradí řádně a včas celé Nájemné, nepošle Pronajímateli zpět podepsanou Smlouvu či požádá o ukončení Smlouvy ještě před datem, ve kterém by měl uhradit Nájemné) a nejedná se o případ odstoupení od Smlouvy Pronajímatelem.

  6. Poplatek za zrušení rezervace se počítá z celkové výše nájemného dle závazné rezervace a výše poplatku činí:

 • 0% dojde-li k zrušení závazné rezervace více jak 60 dnů před dnem vzniku nájmu;

 • 50% dojde-li k zrušení závazné rezervace mezi 60. a 20. dnem před dnem vzniku nájmu;

 • 100% dojde-li k zrušení závazné rezervace mezi 20. a 0. dnem před dnem vzniku nájmu.

 1. Nájemce je povinen odevzdat Pronajímateli předmět nájmu nejpozději do 1 hodiny po skončení sjednané doby nájmu s tím, že Areál bude uklizený základní formou (nádobí umyté a uklizené, lůžkoviny mohou být ponechány povlečené na dekách a polštářích, veškeré odpadky včetně lahví, nedopalků budou z areálu odvezené, veškeré nájemcem instalované dekorace budou odvezené) a dále budou vyklizeny věci Nájemce, veškeré potraviny a nápoje odnesené a Areál bude ve stavu, v jakém jej Nájemce převzal. Nájemce je dále povinen předat Pronajímateli všechny klíče od předmětu nájmu, které obdržel, včetně klíčů, které si nechal sám zhotovit během doby trvání nájmu.

 2. Předmět nájmu je odevzdán, obdrží-li Pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do předmětu nájmu a v jeho užívání.

 3. V případě, kdy Nájemce nevyčerpá sjednanou dobu nájmu bez zavinění Pronajímatele, a nebo se Nájemce nedostaví ve sjednaný den vzniku nájmu k převzetí Areálu, nevzniká Nájemci nárok na jakoukoliv finanční nebo jinou náhradu a nebo poskytnutí náhradního bydlení ve vztahu k Pronajímateli a Pronajímatel má nárok na uhrazení 100 % celkového nájemného dle závazné rezervace nebo Smlouvy.

 4. Dojde-li k ukončení Smlouvy dle odstavce 3 tohoto článku Podmínek nájmu nebo ke zrušení závazné rezervace ze strany Nájemce dle odstavce 6 tohoto článku Podmínek nájmu, je Pronajímatel povinen Nájemci vrátit veškerá plnění, která od něho přijal po započtení poplatku za zrušení rezervace, vznikl-li mu na něj nárok, kauci po započtení případné náhrady škody způsobené Nájemcem na Předmětu nájmu, a to do 14 dnů ode dne skončení Smlouvy či zrušení závazné rezervace. V případě, že přijaté plnění od Nájemce nepostačuje k úhradě poplatku za zrušení rezervace, je Nájemce povinen bez zbytečného odkladu po skončení Smlouvy poukázat dlužnou částku na bankovní účet Pronajímatele.

 5. Ustanovení uvedená v tomto článku IV. Podmínek nájmu platí i po zániku Smlouvy, stejně jako práva smluvních stran na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti a ujednání, která vzhledem ke své povaze mají zavazovat strany i po zániku Smlouvy.

 

 

V.

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

 

 1. Pronajímatel je povinen předat Nájemci Areál nejpozději 1 hodinu před začátkem sjednané doby nájmu, a to ve stavu způsobilém ke sjednanému účelu užívání. Při předání Areálu předá Pronajímatel Nájemci veškeré potřebné klíče. Nájemce není oprávněn vyměnit žádné klíče.

 2. Nájemce je povinen užívat Areál a zařízení v něm se nacházející řádně a jako řádný hospodář, dodržovat bezpečnostní a jiné předpisy spojené s užíváním Areálu, se kterými ho Pronajímatel řádně seznámil.

 3. Nájemce je povinen chovat se tak, aby na Areálu, jeho zařízení a vybavení nevznikla škoda. Pokud Nájemce svým jednáním způsobí jakoukoliv škodu na předmětu nájmu, jeho příslušenství, vybavení a zařízení je povinen na základě předchozí dohody s Pronajímatelem buď škodu či závadu odstranit nebo napravit uvedením v předešlý stav a nebo poskytnout přiměřenou finanční náhradu.

 4. Nájemce musí zajistit, aby při opuštění Areálu v době nájmu byly uzavřeny vodovodní kohoutky, uzavřena okna a dveře, vypnuty elektrické spotřebiče, zhasnuta světla.

 5. Nájemce je povinen nahlásit bezodkladně Pronajímateli potřebu veškerých oprav (včetně drobných oprav) v a na předmětu nájmu a umožnit mu vstup do předmětu nájmu v průběhu jeho užívání Nájemcem, bude-li zapotřebí opravu provést bezodkladně.
 6. Nájemce nesmí provádět v a na předmětu nájmu, jeho zařízení a vybavení žádné změny, úpravy nebo stavební úpravy bez předešlého souhlasu Pronajímatele, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti má Pronajímatel právo žádat bezodkladné odstranění změn nebo úprav nebo je provést na náklady Nájemce sám.

 7. Bez předchozího souhlasu Pronajímatele je zakázáno upevňovat do podlah, stěn, obkladů a stropů hřebíky a šrouby, vrtat do nich otvory nebo jinak poškozovat budovy nebo jejich zařízení. V případě porušení této povinnosti má Pronajímatel právo žádat bezodkladné odstranění změn nebo úprav nebo je provést na náklady Nájemce sám.

 8. Nájemce je povinen dodržovat zásady protipožární prevence; je zakázáno používání jakékoliv zábavné pyrotechniky uvnitř budov Areálu či v jejich blízkosti.

 9. Nájemce odpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nevhodného chování v Areálu nebo užíváním věcí v rozporu s platnými předpisy a ubytovacím řádem.

 10. Domácí či jiná zvířata nejsou v Areálu Nájemci povolena.

 11. Nájemce je oprávněn kouřit výhradně na volném prostranství (zahrada, parkoviště atd.), kouření ve všech budovách a vedlejších stavbách Areálu vyjma zahradní pergoly je zakázáno.

 12. V případě, že Nájemce poruší zákaz kouření ve vnitřních prostorách Areálu, je povinen uhradit Pronajímateli náklady spojené s uvedením předmětu nájmu do původního stavu (např. vymalování a vyčištění všech textilií včetně čalounění).

 13. Pronajímatel, popř. jím zmocněná osoba, je oprávněn v odůvodněných případech vykonávat v přítomnosti Nájemce nebo osob výslovně pověřených Nájemcem kontrolu řádného užívání předmětu nájmu.

 14. Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu či jeho část do podnájmu.

 15. Budovy umístěné v Areálu jsou jako celek (obvodové zdi, střecha apod.) pojištěné v rámci pojištění nemovitosti.

 16. Pronajímatel je povinen zajistit v rodinném domě č.p. 608 v Areálu vytápění tak, aby teplota dosahovala minimálně 22°C v době nájmu.

 17. Pronajímatel je povinen zajistit v rodinném domě č.p. 608 v Areálu dostatek toaletního papíru, sáčků do odpadkových košů a kapslí do myčky.

 

 1. Pronajímatel je povinen v maximální možné míře zajistit Nájemci nerušený výkon jeho práv.

 

 

VI.

Ostatní, kauce

 

 1. Převzetí Areálu Nájemcem je možné v první den nájmu od 12:00 hod.

 2. Předání Areálu Pronajímateli v den ukončení nájmu provede Nájemce do 12:00 hod, pokud není dohodnuto jinak. Opustil-li Nájemce Areál takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoli pochybností považovat za skončený, má se Areál za odevzdaný ihned.

 3. Parkování vozidel Nájemce na předem vyhrazených místech je v ceně Nájmu. Kapacita parkování je omezená. Odstavná plocha není hlídaná a Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za odcizení zaparkovaných vozidel či škodu na nich způsobenou třetími osobami, ani za věci v nich ponechaných.

 4. Závěrečný úklid Areálu po skončení doby nájmu zajistí Pronajímatel a je zpoplatněn částkou 1.000, -Kč, která bude započtena na Kauci.

 5. Kaucí dle těchto Podmínek nájmu zajišťuje Nájemce veškeré oprávněné pohledávky, na které vznikne Pronajímateli nárok z titulu Smlouvy o krátkodobém pronájmu, zejména pohledávky za úhradami za plnění poskytovaná spolu s užíváním Areálu a pohledávky z titulu odpovědnosti Nájemce za škodu způsobenou Nájemcem porušením povinností Nájemce dle článku V těchto Podmínek nájmu, poškozením Areálu či jeho zařízení. Kauce zajišťuje rovněž splnění povinnosti vyklidit Areál a provést základní úklid dle článku IV. bodu 7. těchto Podmínek nájmu.

 1. Po skončení nájmu vrátí Pronajímatel Kauci nájemci, poníženou o částku započtenou na závěrečný úklid Areálu, případně o částku započtenou na náhradu škody způsobenou Nájemcem porušením povinností Nájemce dle článku V. těchto Podmínek nájmu, poškozením Areálu či jeho zařízení a neuhrazení spotřeby elektrické energie dle článku III. bodu 3. těchto Podmínek nájmu.

 2. Vylučuje se ustanovení občanského zákoníku o automatické obnově nájmu.

 

VII.

Reklamace

 

 1. Nájemce je oprávněn reklamovat u Pronajímatele kvalitu poskytnutého nájmu a/nebo služeb, pokud jejich kvalita či rozsah nebo jiné podmínky neodpovídají rozsahu, kvalitě a podmínkám uvedeným v závazné rezervaci. Pronajímatel je povinen bez zbytečného odkladu zjistit okolnosti reklamace a v případě oprávněné reklamace zabezpečit nápravu vadného stavu či Nájemci poskytnout slevu. Reklamaci je Nájemce povinen uplatnit u Pronajímatele bez zbytečného odkladu po tom, co zjistí vadné poskytnutí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto Podmínky nájmu jsou nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její obsah.

 2. Je-li v těchto Podmínkách nájmu požadována písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li právní jednání učiněno formou dopisu nebo e-mailem.

 3. Tyto Podmínky nájmu může v plném a neomezeném rozsahu Pronajímatel doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k takové změně dojde, bude nová verze Podmínek nájmu umístěna na internetových stránkách Pronajímatele a bez dalšího zaslána Nájemci, se kterým probíhá proces uzavírání Smlouvy. Změna těchto Podmínek nájmu nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění nebo doručením jejich znění Nájemci. V případě nesouhlasu Nájemce se zveřejněnou změnou Podmínek nájmu je Nájemce povinen tento nesouhlas Pronajímateli písemně sdělit nejpozději do dvou dnů od doručení změny Podmínek nájmu

 4. Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto Podmínek nájmu bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek nájmu a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek nájmu.
 5. V ostatních otázkách neupravených těmito Podmínkami nájmu se Nájemce a Pronajímatel zavazují řídit právními předpisy České republiky a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.
 6. Tyto Podmínky nájmu nabývají účinnosti dne 1. 1. 2022.